Statistiques

Navigateurs

Navigateurs
Navigateurs Couleurs Pourcentage
Chrome
Chrome (44.6%)
Firefox
Firefox (30.9%)
Internet Explorer
Internet Explorer (7.5%)
Safari
Safari (7.1%)
Autre
Autre (4.7%)
-
Mozilla (3.5%)
Opera
Opera (0.8%)
Edge
Edge (0.7%)
Mobile
Mobile (0.1%)
-
lynx (0.0%)
SeaMonkey
SeaMonkey (0.0%)
-
Netscape (0.0%)
-
Konqueror (0.0%)
-
Links (0.0%)
-
Ibrowse (0.0%)