Statistiques

Navigateurs

Navigateurs
Navigateurs Couleurs Pourcentage
Chrome
Chrome (47.2%)
Firefox
Firefox (28.2%)
Safari
Safari (7.3%)
Internet Explorer
Internet Explorer (6.2%)
Autre
Autre (5.4%)
-
Mozilla (3.6%)
Edge
Edge (1.5%)
Opera
Opera (0.4%)
Mobile
Mobile (0.0%)
-
lynx (0.0%)
SeaMonkey
SeaMonkey (0.0%)
-
Netscape (0.0%)
-
Konqueror (0.0%)
-
Links (0.0%)
-
Ibrowse (0.0%)