Statistiques

Navigateurs

Navigateurs
Navigateurs Couleurs Pourcentage
Chrome
Chrome (47.0%)
Firefox
Firefox (28.1%)
Safari
Safari (7.2%)
Internet Explorer
Internet Explorer (6.0%)
Autre
Autre (5.7%)
-
Mozilla (3.9%)
Edge
Edge (1.6%)
Opera
Opera (0.4%)
Mobile
Mobile (0.0%)
-
lynx (0.0%)
SeaMonkey
SeaMonkey (0.0%)
-
Netscape (0.0%)
-
Konqueror (0.0%)
-
Links (0.0%)
-
Ibrowse (0.0%)