Statistiques

Navigateurs

Navigateurs
Navigateurs Couleurs Pourcentage
Chrome
Chrome (45.2%)
Firefox
Firefox (30.5%)
Internet Explorer
Internet Explorer (7.3%)
Safari
Safari (6.9%)
Autre
Autre (4.9%)
-
Mozilla (3.5%)
Edge
Edge (0.8%)
Opera
Opera (0.8%)
Mobile
Mobile (0.1%)
-
lynx (0.0%)
SeaMonkey
SeaMonkey (0.0%)
-
Netscape (0.0%)
-
Konqueror (0.0%)
-
Links (0.0%)
-
Ibrowse (0.0%)