Statistiques

Navigateurs

Navigateurs
Navigateurs Couleurs Pourcentage
Chrome
Chrome (49.9%)
Firefox
Firefox (27.4%)
Safari
Safari (7.0%)
Internet Explorer
Internet Explorer (6.1%)
Autre
Autre (4.7%)
-
Mozilla (3.2%)
Edge
Edge (1.3%)
Opera
Opera (0.3%)
Mobile
Mobile (0.0%)
-
lynx (0.0%)
SeaMonkey
SeaMonkey (0.0%)
-
Netscape (0.0%)
-
Konqueror (0.0%)
-
Links (0.0%)
-
Ibrowse (0.0%)