Statistiques

Navigateurs

Navigateurs
Navigateurs Couleurs Pourcentage
Chrome
Chrome (51.5%)
Firefox
Firefox (26.6%)
Safari
Safari (6.8%)
Internet Explorer
Internet Explorer (5.5%)
Autre
Autre (5.2%)
-
Mozilla (2.9%)
Edge
Edge (1.2%)
Opera
Opera (0.3%)
Mobile
Mobile (0.1%)
-
lynx (0.0%)
-
Konqueror (0.0%)
SeaMonkey
SeaMonkey (0.0%)
-
Netscape (0.0%)
-
Links (0.0%)
-
Ibrowse (0.0%)